Το PPEU (Ευρωπαϊκό Πειρατικό Κόμμα) είναι μια ένωση που στοχεύει στην αναγνώρισή της ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ιδρυθεί στις 21 Μαρτίου του 2014 στις Βρυξέλλες, και αποτελείται από πειρατικά κόμματα των ευρωπαϊκών χωρών. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για μια κοινή εκστρατεία για τις ευρωεκλογές του 2014.

The PPEU Manifesto

Το μανιφέστο των Ευρωπαίων Πειρατών

Preamble

Πρόλογος

We, the European Pirates, want society to welcome and adjust to the digital revolution:
We identify the digital revolution as a moment of total renewal of human societies; we recognise therefore as one of our primary goals the defence of the Internet as a common good and a public utility.
We want a society based on the following manifesto:
Εμείς, οι Ευρωπαίοι Πειρατές, θέλουμε την κοινωνία να καλωσορίσει και να προσαρμοστεί στην ψηφιακή επανάσταση:
Αναγνωρίζουμε την ψηφιακή επανάσταση ως μια στιγμή συνολικής ανανέωσης των ανθρωπίνων κοινωνιών. Θέτουμε λοιπόν ως έναν από τους πρωταρχικούς μας στόχους την υπεράσπιση του διαδικτύου ως κοινό και δημόσιο αγαθό.
Επιζητούμε μια κοινωνία με βάση την παρακάτω διακήρυξη:

Civil Rights

Πολιτικά Δικαιώματα

Human dignity is inviolable. Everybody has the right to life, liberty, security of person, freedom of thought, self-determination and participate in society.
We, the European Pirates, support the highest standard for civil rights in the European Union. The rights of free association, freedom of movement and free assembly in public, freedom of opinion, expression, and free access to information are all essential. Whistle-blowers should be protected by law and not subject to legal action.
We strongly believe that all people have the right to fair and equal treatment. As everybody belongs to a minority, it is essential that society respect the rights of minorities.
The Privacy of the individual should be valued at all times and protected from being exploited by public and economic actors.
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία, την ασφάλεια, την ελευθερία της σκέψης, την αυτοδιάθεση και τη συμμετοχή στην κοινωνία.
Εμείς, οι Ευρωπαίοι Πειρατές υποστηρίζουμε τα υψηλότερα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελευθερία στις σχέσεις, η ελευθερία στη μετακίνηση και τις δημόσιες συναθροίσεις, η ελευθερία της άποψης, έκφρασης και η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία είναι για μας απαραίτητα. Οι καταγγέλοντες/πληροφοριοδότες θα πρέπει να προστατεύονται από το νόμο και να μη διώκονται νομικά.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη δίκαιη και ίση μεταχείρηση. Όπως όλοι ανήκουμε σε μια μειονότητα, είναι σημαντικό η κοινωνία να σέβεται τα δικαιώματα των μειονοτήτων.
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου θα πρέπει να εκτιμάται κάθε στιγμή και να προστατεύεται από την εκμετάλλευσή της από δημόσιους και οικονομικούς παράγοντες.

Citizen participation and Open Government

Συμμετοχή των Πολιτών και Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Power resides with the people. Their rights and their dignity stand above all else. Η εξουσία ανήκει στους πολίτες. Τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια τους βρίσκονται υπεράνω όλων.
We, the European Pirates, strive to create opportunities for democratic participation and to promote their widespread use, because only democracy can ensure an equitable balancing of Europeans’ diverse interests. Public authorities should be encouraged to put forward participatory and collaborative tools that allow citizens to actively proposed policies and make decisions. Εμείς, οι Ευρωπαίοι Πειρατές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη δημοκρατική συμμετοχή και την ευρεία της εφαρμογή, γιατί μόνο η δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει μια δίκαιη ισορροπία των διαφορετικών συμφερόντων των Ευρωπαίων.Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να προωθούν τις συλλογικές και συμμετοχικές διαδικασίες που επιτρέπουν στους πολίτες να μετέχουν ενεργά στις πολιτικές διεργασίες και τη λήψη αποφάσεων.

Transparency

Διαφάνεια

Transparency and Accountability for public institutions are the counterpart of good data protection regulation to protect Privacy. We, the European Pirates, want clear transparency in common affairs and good privacy for individuals. Public authorities should be required to regularly publish organisational and task descriptions, including catalogues of all administrative records. Η Διαφάνεια και η λογοδοσία των δημόσιων οργανισμών/ιδρυμάτων οφείλει να ισορροπεί με την ορθή ρύθμιση της προστασίας δεδομένων ώστε να προφυλάσσεται η ιδιωτικότητα. Εμείς, οι Ευρωπαίοι πειρατές, θέλουμε σαφήνεια και διαφάνεια στη δημόσια διαχείρηση και αποτελεσματική προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιεύουν τακτικά το οργανόγραμμα και τις δαπάνες τους, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων των διοικητικών αρχείων (μητρώων).
Everybody has the right to access documents and proceedings on all levels of government and the information available to the respective public authorities. The respect of this right shall be controlled by a strictly independent organ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και στις διαθέσιμες πληροφορίες για τις αντίστοιχες δημόσιες αρχές. Ο σεβασμός του δικαιώματος αυτού πρέπει να ελέγχεται αυστηρά από ένα ανεξάρτητο φορέα.

Copyright reform

Μεταρρύθμιση των Πνευματικών Δικαιωμάτων

We, the European Pirates, want a fair and balanced copyright law based on the interests of society as a whole. Εμείς, οι Ευρωπαίοι πειρατές, θέλουμε ένα δίκαιο και ισορροπημένο νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία με βάση το συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό της.
We therefore demand that copying, providing access to, storing and using literary and artistic production for non-commercial purposes must not just be legalised, but protected by law and actively promoted to improve the public availability of information, knowledge and culture, because this is a prerequisite for the social, technological and economic development of our society. Everyone shall be able to enjoy and share our cultural heritage free from the threat of legal action or censorship. Ζητούμε λοιπόν η αντιγραφή, η παροχή πρόσβασης, η αποθήκευση και η χρήση της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής παραγωγής για μη εμπορικούς σκοπούς όχι μόνο να νομιμοποιηθεί, αλλά και να προστατεύεται από το νόμο και να προωθείται ενεργά ώστε να βελτιωθεί η δημόσια διάθεση της πληροφορίας, της γνώσης και του πολιτισμού, γιατί αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Ο καθένας πρέπει να μπορεί να απολαύσει και να μοιραστεί την πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς την απειλή της νομικής δράσης ή της λογοκρισίας.
The commercial monopoly given by copyright should be restored to a reasonable term. Derivative works shall always be permitted, with exceptions which are very specifically enumerated in law with minimal room for interpretation. Το εμπορικό μονοπώλιο που δημιουργείται από την πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να αποκατασταθεί μειώνοντας τη διάρκεια ισχύς της σε ένα λογικό επίπεδο. Τα παράγωγα έργα πρέπει να επιτρέπονται πάντα, με εξαιρέσεις πολύ συγκεκριμένες που καθορίζονται από τη νομοθεσία με ελάχιστο χώρο για παρερμηνείες.

Patent system reform

Μεταρρύθμιση του συστήματος ευρεσιτεχνειών

Patents are government-backed monopolies which are obstacles in a free market and increasingly hinder, instead of help, innovation. Patents should definitely never be given for things that are trivial, non-substantial, computer programs, business models, or anything unethical. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν, με κυβερνητική υποστήριξη, μονοπώλια που αποτελούν εμπόδιο σε μια ελεύθερη αγορά και εμποδίζουν όλο και περισσότερο, την καινοτομία, αντί να την προάγουν. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν θα πρέπει να δίνονται ποτέ για πράγματα που είναι μη ουσιώδη, για λογισμικά, για επιχειρηματικά μοντέλα, ή για οτιδήποτε μη δεοντολογικό.
In the long term, an alternative system to support innovation must be developed to replace patents and ensure that the results of research come to the benefit of society. Μακροπρόθεσμα πρέπει να αναπτυχθεί ένα εναλλακτικό σύστημα για την υποστήριξη της καινοτομίας ωστε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ν’ αντικατασταθούν και να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι προς όφελος της κοινωνίας.

Open Access and Open Data

Ελεύθερη Πρόσβαση και Ανοιχτά Δεδομένα

The results of any research carried out with public funds, completely or in part, must be published in open access scientific journals or by other means which make them readily accessible to the general population. Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε έρευνας που χρηματοδοτείται από το δημόσιο, στο σύνολό της ή μερικώς, πρέπει να δημοσιεύονται σε επιστημονικές εκδόσεις ελεύθερης πρόσβασης ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά από το κοινό.
All data created for public use or with the use of public money, regardless of origin, should be freely available to the general public, as long as personal details are not revealed without the consent of the concerned individuals. It shall be made available in an appropriate form, which shall also include a form for data processing. Access must not be limited by application procedures, licenses, fees or technical means. Όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται για δημόσια χρήση ή με τη χρήση του δημόσιου χρήματος, ανεξαρτήτως προέλευσης, θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, εφ ‘όσον τα προσωπικά στοιχεία δεν αποκαλύπτονται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων προσώπων. Θα πρέπει να διατίθενται σε κατάλληλη μορφή, η οποία θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. Η πρόσβαση δεν πρέπει να περιορίζεται από διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, άδειες, τέλη ή τεχνικά μέσα.

Net Neutrality

Ουδέτερο Διαδύκτιο

Everybody should have unencumbered access to the internet and other public information and communication networks and have the possibility to protect all data transfer with good privacy. To ensure this we, the European Pirates, advocate for a discrimination-free Internet, which does not permit operators, governments and other bodies to either block or prioritise certain kinds of applications, services or contents nor limits the access depending on the location of sender or receiver. Ο καθένας θα πρέπει να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε άλλα δημόσια δίκτυα ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και να έχει τη δυνατότητα προστασίας της μεταφοράς δεδομένων ώστε να εγγυάται η ιδιωτικότητα. Για να εξασφαλιστεί αυτό, εμείς, οι Ευρωπαίοι Πειρατές, συνηγορούμε για ένα άνευ διακρίσεων Διαδίκτυο, το οποίο δε θα επιτρέπει στους παρόχους, στις κυβερνήσεις και σε άλλους φορείς να μπλοκάρουν ή να δίνουν προτεραιότητα σε ορισμένα είδη εφαρμογών, υπηρεσιών ή περιεχομένου ούτε να περιορίζουν την πρόσβαση ανάλογα με την τοποθεσία του αποστολέα ή του δέκτη.

Free software and Libre Culture

Ελεύθερο λογισμικό και Πολιτισμός

We, the European Pirates, support the promotion of software that can be used, analysed, disseminated and changed by everyone. This so-called free and libre open source software is essential for users’ control of their own technical systems and provides a significant contribution to strengthening the autonomy and privacy of all users. Εμείς, οι Ευρωπαίοι Πειρατές, υποστηρίζουμε την προώθηση του λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναλυθεί, διαμοιραστεί και τροποποιηθεί από οποιονδήποτε. Το λεγόμενο ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο ώστε οι χρήστες να ελέγχουν οι ίδιοι τα τεχνικά τους συστήματα. Επίσης, τέτοιου είδους λογισμικό συμβάλλει σημαντικά στην αυτονομία και την προστασία της ιδιωτικότητας όλων των χρηστών.
Free culture is an important resource for the education and creativity of society. We strive to promote artistic activity and cultural diversity to ensure a rich educational and artistic environment for our and future generations. Ο ελεύθερος πολιτισμός είναι μια σημαντική πηγή για την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα της κοινωνίας. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την καλλιτεχνική δραστηριότητα και την πολιτιστική πολυμορφία για να εξασφαλιστεί ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον για το δικό μας μέλλον αλλά και των επόμενων γενεών.